Ing. Lenka Říhová

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VÝUKU

Rozhodli jste se přihlásit své dítě na on-line doučování češtiny či matematiky? Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) slouží k úpravě vzájemných vztahů mezi mnou jako lektorem a vámi jako objednateli služby.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ:

Ing. Lenka Říhová

IČ: 73192368

Sídlo: Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava-Dubina

e-mail: rihova.italiano@seznam.cz

Telefon: +420 775 931 887

Číslo zápisu v živnostenském rejstříku ID RZP: 2132953

Nejsem plátcem DPH.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla, budu však ráda, pokud využijete elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu. Na e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

Úvodní ustanovení

Tyto VOP platí pro služby lektora, kterým je Ing. Lenka Říhová, sjednané s objednatelem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi objednatelem a lektorem.

Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti objednatele služby (zákazníka) a lektora, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených těmito VOP se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu.

Lektor je oprávněn k výkonu činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti místně příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Objednávka

Označení služby a popis jejích hlavních parametrů včetně ceny jsou uvedeny na stránkách www.doucujicestinu.cz. Tyto webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Podle požadavků na výuku, které mi zašlete e-mailem, dohodneme parametry výuky (počet lekcí, délku lekcí, čas výuky, její obsahovou náplň atd.).

Objednávka služeb vždy obsahuje informace o objednateli, objednávané službě, ceně, způsobu platby. Platby jsou přijímány pouze bankovním převodem.

Smluvní vztah mezi lektorem a objednatelem vzniká v okamžiku, kdy objednatel formou e-mailové komunikace potvrdí e-mail lektora, v němž je specifikován termín výuky, platforma, přes niž bude výuka probíhat, způsob platby, cena za lekci, případně publikace, podle níž bude výuka probíhat; v příloze tohoto e-mailu lektor rovněž zasílá tyto VOP a Podmínky GDPR a v textu e-mailu na tuto skutečnost objednatele explicitně upozorňuje a vyzývá jej, aby se s oběma dokumenty podrobně seznámil. Od uvedeného momentu vznikají mezi objednatelem a lektorem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny objednávkou a těmito VOP. Potvrzením e-mailu lektora se zaslanými VOP zákazník stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky je dodání fakturačních údajů (adresa kupujícího) a údajů nutných pro úspěšné plnění smluvního vztahu (kontaktní údaje) lektorovi.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smluvního vztahu jsou patrné z procesu objednávání a objednatel má možnost před vlastním uzavřením smluvního vztahu objednávku zkontrolovat, případně upravit. Údaje, které objednatel poskytl, jsou lektorem považovány za správné.

Objednatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smluvního vztahu.

Lektor je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si objednatel objednal, a objednatel se zavazuje službu převzít a zaplatit lektorovi kupní cenu.

Cena, faktura

Cena služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní lektora. Cena je vždy uvedena i na faktuře.

Faktura: Prodávající vystaví zákazníkovi fakturu se všemi zákonnými náležitostmi, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zaplacení služby.

Způsob a forma platby

Způsob platby: bankovním převodem v CZK na účet 94-1681940237/0100 (Komerční banka). Tento účet je registrován u Finančního úřadu Ostrava II.

Forma platby: úhrada je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

Individuální a skupinové lekce – jedna lekce týdně, pravidelná výuka: lektor provede fakturaci odučených lekcí po poslední odučené lekci v daném měsíci, fakturu zašle objednateli e-mailem ve formátu PDF. Úhrada musí být připsána na účet lektora nejpozději 24 hodin před první lekcí v následujícím měsíci, nebude-li platba včas připsána, další výuka se neuskuteční. Oba systémy jsou provázány, proto další výuka neproběhne, dokud nebude pohledávka beze zbytku uhrazena.

Individuální a skupinové lekce – 2 a více lekcí týdně, pravidelná výuka: lektor provede fakturaci odučených lekcí po poslední odučené lekci v daném týdnu, fakturu zašle objednateli e-mailem ve formátu PDF. Úhrada musí být připsána na účet lektora nejpozději 24 hodin před první lekcí v následujícím týdnu, nebude-li platba včas připsána, další výuka se neuskuteční. Oba systémy jsou provázány, proto další výuka neproběhne, dokud nebude pohledávka beze zbytku uhrazena.

Individuální lekce, jednorázová výuka: lektor vystaví fakturu předem a zašle ji objednateli e-mailem ve formátu PDF. Úhrada musí být připsána na účet lektora nejpozději 24 hodin před realizací dané lekce, nebude-li platba včas připsána, lekce se neuskuteční.

Platba za lekce za část měsíce, v němž probíhají přijímací zkoušky, bude předfakturována a předplacena spolu s měsícem předchozím.

Závazek objednatele uhradit cenu za službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet lektora.

Způsob dodání

Nejpozději 20 hodin před plánovanou výukou vám zašlu SMS s upozorněním na blížící se termín výuky. Po jejím skončení vám na vyžádání poskytnu zpětnou vazbu o průběhu výuky prostřednictvím telefonu či e-mailu. Stejně tak vás včas upozorním v případě, že se žák na Skype/Google Meet včas nepřipojí.

Online výuka bude poskytnuta v termínu, na kterém se vzájemně dohodneme. Nedohodneme-li se na termínu, má objednatel i lektor právo od smlouvy odstoupit.

Elektronické materiály k dané lekci jsou odeslány předem, nejpozději jednu hodinu před začátkem lekce, aby si je žáci mohli vytisknout. To neplatí pro publikace zakoupené v maloobchodní síti, na jejichž pořízení se lektor s objednatelem dohodnou předem.

Volba materiálů a podkladů k výuce je výhradně v kompetenci lektora.

Zabezpečení a ochrana autorských práv

Produkty, které lektor prostřednictvím webového rozhraní sdílí (videozáznam lekce, viz bod 6.2) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření, sdílení, kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu lektora coby autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být objednateli poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Objednatel odpovídá lektorovi za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Videozáznamy lekce pořizuje lektor ve zcela výjimečných případech u lekcí matematiky; takovýto záznam je zcela v souladu s GDPR, jelikož na něm nelze jakkoli identifikovat jiné zúčastněné osoby kromě lektora, na záznamu je pouze sdílená obrazovka s vysvětlením příkladů. Takový videozáznam bude poté opatřen vodoznakem a uložen na YouTube jako soukromý a dotyčnému studentovi budou sděleny přístupové údaje k tomuto obsahu. Videozáznam bude dostupný 7 kalendářních dnů, poté bude beze zbytku odstraněn.

Platí absolutní zákaz pořizování jakýchkoli zvukových či audiovizuálních záznamů lekcí ze strany žáků či jejich zákonných zástupců.

Absence na individuálních a skupinových on-line lekcích

Vzhledem k tomu, že fyzicky jsou on-line lekce poskytovány nezletilým osobám, musí žáky omlouvat vždy a výhradně jejich zákonní zástupci. Pokud chce zákonný zástupce žáka zrušit lekci, musí tak učinit nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem lekce. Stačí mi poslat e-mail nebo zaslat SMS. Pokud však bude lekce zrušena pozdě (např. 4 hodiny před plánovaným začátkem), bude účtována v plné výši. V případě, že budou zrušeny 3 lekce po sobě (jak řádně, tak pozdě), bude termín bez náhrady přeobsazen. Uvedené platí i pro miniskupinky, tj. je nutné omlouvat i tuto výuku.

Zrušené lekce se nenahrazují.

Zcela výjimečně mohou nastat situace, kdy budu muset lekci zrušit já. V tomto případě budu včas informovat zákonného zástupce žáka nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem lekce formou SMS. V případě, že bych naprosto mimořádně musela zrušit lekci na poslední chvíli, méně než 24 hodin před jejím začátkem, bude mít žák následující lekci zdarma.

Pokud se žák bez předchozího informování lektora (přes telefon, Skype či e-mail) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou.

V případě nemoci či dovolené je možnost individuální domluvy – přerušení výuky, náhradní termín apod.

Objednatel má právo obrátit se na lektora se žádostí o nápravu (e-mailem), pokud není spokojen se způsobem, kterým lektor vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že lektor porušil jeho práva. Pokud lektor odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, objednatel má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu. Objednatel – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Technické problémy

Objednatel musí zajistit dostatečné technické vybavení, aby se žák mohl účastnit lekcí přes Skype/Google Meet – rychlé internetové připojení. Pokud dojde k výpadku připojení na straně poskytovatele telekomunikačních služeb u lektora/žáka, ihned kontaktuji žáka/objednatele přes mobilní telefon a výuka proběhne offline formou. Jestliže se žákovi/objednateli v tomto případě nedovolám, pokusím se o to ještě 2x v průběhu následujících 20 minut. Pokud se mi s ním nepodaří spojit ani v tomto případě, lekce bude naúčtována v plné výši.

Pokud dojde k výpadku připojení na straně poskytovatele telekomunikačních služeb u lektora v případě lekce matematiky, obdrží student video s řešenými příklady k dané lekci, které slouží jako plnohodnotná kompenzace takovéhoto výpadku.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní vztah zaniká dohodou ke sjednanému dni nebo výpovědí z jakéhokoli důvodu anebo bez uvedení důvodu, a to písemně, prostřednictvím e-mailu nebo SMS. To platí pro obě smluvní strany.

Lektor je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

– prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více než 7 dnů po době splatnosti

– pořizování, kopírování a šíření audiovizuálního obsahu třetím stranám (viz čl. 6.1. a 6.3. VOP)

Dále je lektor oprávněn odstoupit od smlouvy z osobních důvodů, na základě spolupráce, která nebude fungovat. Pokud tedy zjistím, že pro žáka nejsem vhodnou lektorkou a že naše spolupráce nefunguje (typicky jestliže se žák při výuce věnuje jiným aktivitám, stabilně se přihlašuje do výuky pozdě, nespolupracuje), nebudu vás okrádat o čas ani o peníze.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Odpovědnost lektora

Lektor je odpovědný za to, že je služba (výuka) poskytnuta na základě smluvených parametrů a v odpovídající kvalitě. Lektor není odpovědný za školní výsledky žáka ani za úspěšnost/neúspěšnost při přijímacím řízení na SŠ.

Ochrana osobních údajů

Prohlášení lektora: lektor se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních dat objednatele, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci objednatele. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s objednatelem. Podrobné informace ohledně ochrany osobních údajů jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu GDPR, který lektor zasílá objednateli spolu s těmito VOP.

Objednatel i lektor berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými s nimi budou nakládat.

Účast většího počtu osob na lekci

Individuální on-line lekce jsou určeny pouze pro jednoho žáka, výuka probíhá výhradně v režimu jeden na jednoho bez účasti dalších osob. Výuka v miniskupinkách probíhá za účasti lektora a maximálního počtu 4 žáků. Účast jakýchkoli dalších osob je z důvodu ochrany soukromí vyloučena.

Účinnost

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 30. 6. 2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.doucujicestinu.cz , popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Lektor si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Každá nová verze VOP je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí VOP.

Závěrečná ustanovení

Znění těchto VOP je pro smluvní strany závazné.

V Ostravě dne 30. 6. 2022