Ing. Lenka Říhová

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej e-booků (elektronických knih) a výukových videí

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále rovněž uváděné jen zkratkou „VOP“)

Ve VOP najdete všechny důležité právní informace týkající se prodeje a poskytování e-booků a výukových videí prostřednictvím webových stránek www.rihovalenka.cz. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici, než kliknete na objednávací tlačítko. Obsahují i tzv. sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Před vlastním uzavřením smlouvy projevujete svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného okénka v závěru objednávkového formuláře. VOP se tím stanou součástí uzavřené smlouvy a budou i pro vás závazné. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Děkuji za váš čas, který jejich pročtení věnujete.

OBSAH VOP:

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V. DODACÍ PODMÍNKY

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, AUTORSKÁ PRÁVA

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

X. ZÁVĚREM

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

 1. Web:

Webem se pro účely těchto VOP rozumí webové stránky www.rihovalenka.cz.

 1. Digitální obsah:

Jedná se o produkty v digitální (elektronické) podobě. V našem případě je to e-book nebo výukové video.

 1. Poskytovatel:

Je fyzická osoba, která poskytuje Digitální obsah nabízený na Webu. Poskytovatelem je:

Ing. Lenka Říhová

IČ:        73192368

Sídlo:    Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava 30

E-mail:   info@rihovalenka.cz

Telefon: +420 775 931 887 (slouží výhradně pro komunikaci formou SMS)

Poskytovatel je zapsán v živnostenském rejstříku pod ID RZP: 2132953. Úřadem příslušným dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Magistrát města Ostravy.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

Pokud je v textu VOP uvedeno „já“, „mě/mně“, „můj“ apod., myslí se tím vždy Poskytovatel.

 1. Uživatel:

Uživatelem je ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem prostřednictvím Webu uzavře smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu. Uživatelem může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek či základní škola).

Pokud je v textu VOP uvedeno „vy“, „vás“, „vaše“ apod., myslí se tím vždy Uživatel.

 1. Spotřebitel:

Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizování reklamací.

 1. Smlouva o poskytování digitálního obsahu:

Jde o smlouvu, kterou spolu uzavíráme. Je to nový smluvní typ (od 6.1.2023) a používá se pro prodej a poskytování Digitálního obsahu. Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“, myslí se tím právě Smlouva o poskytování digitálního obsahu. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem), jejím přijetím z mé strany a těmito VOP. O uzavření Smlouvy vám zašlu písemné potvrzení e-mailem. Ustanovení VOP se použijí i v případech, kdy je Uživatel Spotřebitelem a místo odměny mi poskytuje své osobní údaje a současně jsme domluveni, že tyto údaje (typicky e-mailový kontakt) neslouží pouze k poskytnutí (zpřístupnění) Digitálního obsahu nebo plnění zákonných povinností.

 1. Smlouva uzavřená distančním způsobem:

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme Web a e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si jako Uživatel hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 1. Spotřebitelská smlouva:

Je to Smlouva, ve které jako Uživatel vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní uživatelé. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Uživatel“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 1. Závaznost VOP:

V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro mě, tak pro vás závazné.

 1. Rozhodné právní předpisy:

Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Uživatelem Spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. 

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ.

 1. Údaje o hlavních vlastnostech Digitálního obsahu jsou vždy uvedené přímo v popisu daného e-booku nebo výukového videa na Webu. Kliknutím na prodejní stránku se vám zobrazí podrobný popis, včetně informace o tom, zda poskytuji aktualizace e-booku nebo výukového videa.
 2. Údaje o mé totožnosti, adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsem již uvedla výše, v čl. I. odst. 4 VOP.
 3. Cena e-booku / výukového videa je vždy uvedena v příslušném popisu. Je to cena konečná (nejsem plátcem DPH).
 4. Produkty lze hradit klasickým bankovním převodem nebo u produktů, kde je tato možnost uvedena, rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím bank uvedených v objednávkovém formuláři nebo on-line platební kartou VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro prostřednictvím platební brány Pays (Pays.cz s. r. o., IČ: 03686515).
 5. E-book nebo výukové video jsou dodány ve lhůtě uvedené v popisu na Webu. Není-li v popisu uvedeno jinak, pak do 3 dnů od uhrazení ceny.
 6. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy během 14 dní od jejího uzavření. K odstoupení lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP a je uveden na jejich poslední straně, případně lze odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy Spotřebitel odstupuje a jakého e-booku nebo výukového videa se odstoupení týká.
 7. Spotřebitel má právo reklamovat vadný e-book nebo výukové video, čímž uplatňuje svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VII. VOP.
 8. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu PDF. Pro stažení e-booku z webové stránky a pro zobrazení a přehrání výukového videa je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém e-book nebo výukové video budete otevírat. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.
 9. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mé činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na e-mailu info@rihovalenka.cz. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitele provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 10. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Objednávání probíhá pouze přes Web, a to konkrétně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Věnujte, prosím, popisu e-booku nebo výukového videa náležitou pozornost a v případě nejasností mě neváhejte ještě před objednáním kontaktovat s doplňujícími dotazy.
 2. Prezentace e-booku nebo výukového videa uvedená na Webu je informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu.
 3. V objednávkovém formuláři jako Uživatel vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném Produktu (kliknutím na vybranou položku), fakturační adresu, e-mail a vyberete způsob úhrady. Pokud mám povolený zjednodušený formulář, může být část těchto údajů nepovinná, a vyplňovat je proto nemusíte. Před odesláním objednávky máte možnost zadané údaje zkontrolovat a případně ještě opravit. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednaný e-book /e-booky či výukové video / výuková videa. Odesláním objednávky je Smlouva uzavřena.

Pokud produkt objednáváte pro využití ve škole a výuce a produkt tedy nebudete užívat jen pro své domácí účely, je pro vás určena multilicence, a proto při objednávce vyberte tuto volbu. Zákon o autorských právech vám neumožňuje e-produkty kopírovat a šířit bez této licence. E-produkt je z právního hlediska považován za software, a proto je jeho šíření na rozdíl od tištěné knihy nelegální. Multilicence vám nabízí neomezené šíření mých produktů mezi pracovníky školy (firmy) výhradně pro potřebu vaší školy, firmy, organizace a jejích žáků. V případě objednání e-produktů na ZUŠ, školu, firmu nebo učitelem bez multilicence bude objednávka automaticky stornována. Pokud Uživatel již pošle Poskytovateli platbu za produkt bez multilicence na účet, po domluvě mezi Uživatelem a Poskytovatelem bude vystavena doplatková faktura na rozdíl ceny za multilicenci, nebo budou Uživateli vráceny peníze (viz níže odstoupení od smlouvy). V případě, že Uživatel ještě fakturu bez multilicence neuhradil, vybere v objednávkovém formuláři možnost zakoupit produkt s multilicencí.

 1. O přijetí e-mailu s vaší objednávkou vás budu informovat e-mailem zaslaným na váš e-mail vyplněný při objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text těchto VOP, potvrzení o uzavření smlouvy a souhrn objednávky.
 2. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.
 3. V případě pochybností vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabývám.
 4. Objednávat Produkty na Webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti e-shopu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena e-booku nebo výukového videa:

Cena je uvedena přímo u každého e-booku nebo výukového videa v jeho popisu na Webu (prodejní stránce). Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena. Pokud je na Webu možno objednávat i z jiných zemí než České republiky, případně v jiné měně než v Kč a chcete tuto možnost využít, prosím přečtěte si pokyny pro tento typ objednávek. Máte-li slevový kód a u daného e-booku nebo výukového videa jej lze v době objednávky využít, po jeho uplatnění zadáním do příslušného políčka objednávkového formuláře se vám zobrazí cena po slevě (tedy ta, kterou díky slevovému kódu budete hradit a která je nižší než cena běžná, bez slevy).

 1. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně:

Sjednanou cenou je cena uvedená u e-booku nebo výukového videa v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovouto zjevně chybnou cenu e-book nebo výukové video dodat, a to ani v případě, že došlo k uzavření Smlouvy. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátím.

 1. Dodání e-booku nebo výukového videa až po zaplacení:

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám e-book nebo výukové video dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Prodej na splátky není možný.

 1. Možnosti úhrady ceny:
 • Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě v podobě shrnutí objednávky obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol.
 • U produktů, kde je tato možnost uvedena, rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím bank uvedených v objednávkovém formuláři nebo on-line platební kartou VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro prostřednictvím platební brány Pays (Pays.cz s. r. o., IČ: 03686515). Tato platební brána poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Pays s.r.o. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.
 1. Splatnost ceny:

Cena je splatná do 7 dní od uzavření Smlouvy, není-li v popisu e-booku nebo výukového videa  uvedeno jinak. Datum splatnosti je uvedeno v objednávce. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

V. DODACÍ PODMÍNKY:

 1. Možnosti dodání:

Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu PDF nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail uvedený v objednávce, a to jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

Při koupi výukového videa bude uživateli po zaplacení kupní ceny na e-mail uvedený v objednávce zaslán odkaz, na kterém je obsah možno otevřít a přehrát.

 1. Dodací lhůta:

E-book nebo výukové video budou dodány do 3 dnů poté, co bude platba připsána na můj bankovní účet, resp. uskutečněna on-line platba.

 1. Náklady na dopravu (přepravné):

U Digitálního obsahu tyto náklady nevznikají.

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚČET, AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Pokud jste si zakoupili e-book nebo výukové video, pak tento digitální obsah zasílám pouze vám jako Kupujícímu na váš e-mail, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn, nebo zasláním odkazu, na němž je video možné otevřít a přehrát. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu PDF/Word a v případě výukových videí hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a přehrávat videa. Pro stažení e-booku z webové stránky a sledování videí je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém budete otvírat e-book nebo přehrávat video. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.
 2. Digitální obsah vám poskytuji jako jednorázové plnění. Zašlu vám nejaktuálnější verzi e-booku / zpřístupním vám nejaktuálnější verzi výukového videa existující v době uzavření Smlouvy.
 3. E-book a výuková videa jsou vytvořeny s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe autora. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě e-booku / výukového videa sami dosáhnete a jaké konkrétní kroky podniknete. Výslovně upozorňuji i na to, že úspěch závisí nejen na znalostech získaných prostřednictvím e-booku / výukového videa, ale i na dalších faktorech, včetně vašich schopností a vaší výchozí situace.
 4. Autorská práva: Veškeré mé e-booky / výuková videa jsou chráněny autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální obsah, pak k němu poskytuji Uživateli licenci, na jejímž základě může tento digitální obsah užívat pro vlastní potřebu na dobu neurčitou, počínaje jeho zpřístupněním po řádné úhradě ceny. Dojde-li k porušení autorských práv nebo k odstoupení od Smlouvy, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení či účinností odstoupení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Uživatele k poskytování Digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely formou výuky/předávání získaných informací a postupů za úplatu dalším osobám. Pokud byste chtěli použít citace z mých e-booků / výukových videí nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte mě předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu u dodání Digitálního obsahu:

Jako Spotřebitel máte právo od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu odstoupit ve lhůtě 14 dní od uzavření této smlouvy.

 1. Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu:

Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné, abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1 odeslali odstoupení e-mailem nebo poštou na mou adresu nebo jiným zřejmým způsobem odstoupili (např. i zasláním SMS zprávy). Odstoupení můžete napsat (provést) úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jakého e-booku / výukového videa se týká) nebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který je uveden na poslední straně VOP, které vám zasílám ve formě PDF spolu s objednávkou na e-mail. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Budu ráda, když k odstoupení připojíte kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o e-book / výukové video, který/é byl/o u mě zakoupen/o ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Samotné nepředložení těchto dokladů samozřejmě nebrání vyřízení vašeho odstoupení od Smlouvy, jejich předložením se však celý proces výrazně urychlí. Připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jakým jste platbu hradili.

 1. Vrácení peněz:

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za e-book / výukové video. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste mi je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

 1. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu:

Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Uživatel odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodu, ale přitom by některá z podmínek splněna nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve 14denní lhůtě), Uživatele o této nemožnosti bez odkladu vyrozumím. Peníze v takovém případě Uživateli vrátit nemohu.

 1. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:

V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsem od vás před tím obdržela částečnou platbu na cenu, vrátím vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

Jak vy jako Uživatel, tak já jako Poskytovatel jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

 1. Odstoupíte-li jako Uživatel od Smlouvy, jste poté povinni se zdržet dalšího užívání Digitální obsahu, a to včetně jeho poskytování jakékoli třetí osobě.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje:

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925 NOZ. U digitálního obsahu pak ustanovení § 2389a až 2389f NOZ a pro Spotřebitele i § 2389g až 2389s NOZ.

 1. Vady, za které nesu odpovědnost u Digitálního obsahu:

Jako Poskytovatel vám odpovídám za to, že Digitální obsah při zpřístupnění nemá vady. Pokud jde o Spotřebitele, pak Digitální obsah má vady zejména, pokud neodpovídá ustanovení § 2389i NOZ. Spotřebiteli odpovídám za vady, které se projeví u e-booku / výukového videa do 2 let od jeho zpřístupnění. V případě, že se vada projeví do 12 měsíců od zpřístupnění, má se za to, že Digitální obsah byl vadný již při zpřístupnění. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídám, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3leté promlčecí lhůtě. Ostatní Uživatelé musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při dostatečné péči zjistit.

 1. Jaké nároky můžete v případě vady Digitálního obsahu uplatňovat?
 • můžete požadovat odstranění vady, pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné

V případě, že bych vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila řádně nebo by se vada projevila i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Digitální obsah nechtěli koupit) nebo by z mého prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraním, pak můžete jako spotřebitel požadovat:

 • přiměřenou slevu nebo
 • odstoupení od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Digitálního obsahu bez vady a vadného Digitálního obsahu, který byl Uživateli poskytnut. Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Digitálního obsahu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

      4. Uplatnění reklamace:

Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k Digitálnímu obsahu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo „spam“. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné, kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci (printscreen obrazovky), případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.

Reklamaci vyřídím v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a účelu, pro nějž jej Spotřebitel požadoval. Jste-li Spotřebitel, pak vás budu v této lhůtě Digitálního obsahu i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. Leda byste mi poté sdělili pro účely této informace jiný kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy (odstranění vady) a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

      5. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

Uznám-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jakým jste hradili cenu, a to nejpozději do 14 dnů od uplatnění reklamace, jde-li o reklamaci Spotřebitele uplatněnou na poskytnutí Digitálního obsahu.

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

Na Webu, prodejních stránkách, na mých profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňuji reference na své Produkty. Tyto reference jsou vždy referencemi mých Uživatelů a jsou zveřejněny s jejich souhlasem. Před zveřejněním reference vždy ověřuji, že jde o osobu, která si e-book / výukové video u mě zakoupila, a to kontrolou údajů v účetnictví (na zaplacených fakturách). Případně jde o reference, které jsem obdržela od svých Uživatelů v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného Uživateli po dodání e-booku / výukového videa, resp. u doučování po skončení lekcí. Dotazník je zasílán přímo na kontaktní mail poskytnutý Uživatelem a je tak zajištěno, že taková reference pochází od Uživatele.

X. ZÁVĚREM

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
 3. Tyto VOP jsou účinné od 28. 06. 2023
 4. VOP jsem oprávněna jednostranně měnit. Rozhodující a závazné je však vždy to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.